תקנון אתר

תקנון אתר האינטרנט של 'נצח יהודה'

כל הזכויות שמורות © לנצח יהודה (ע"ר)

מספר עמותה 580338382

מבוא 
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של 'נצח יהודה' על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה
הגדרות 
האתר" – אתר האינטרנט של 'נצח יהודה" שכתובתו: https://netzahyehuda.org/
החוק" – חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג- 2013.
התקנון"- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי 'נצח יהודה"
מנהל האתר"- שירות הלקוחות של 'נצח יהודה"
רישום לאתר"- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

הוראות שימוש באתר

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם
 • ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.
 • אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
 • הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש הרשום.
 • משתמש שנרשם לאתר אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 • משתמש שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל 'מנצח יהודה" מידע על אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר של 'נצח יהודה" ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור המשתמש לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי 'נצח יהודה" כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי המשתמש, בהודעה מפורשת 'לנצח יהודה'
 • אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 • 'נצח יהודה" והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

מדיניות ביטול תרומה/ עסקה

 1. התורם יהא רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי סכום התרומה או ביטול העסקה בכל עת והעמותה תבצע פעולה זו על פי בקשת התורם ולא יאוחר מ 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התורם בנושא.
 2. פניית התורם תיעשה באמצעות פנייה למוקד הטלפוני של העמותה או באמצעות אתר העמותה.
 3. ניתן לשנות את סכום התרומה או לבטל עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
 4. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 5. התרומה לעמותה הינה תרומה מתמשכת שאינה לתקופה קצובה בזמן שבה מחייבת העמותה את חשבונו של התורם בתשלומים לפי הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי או כרטיס דביט.
 6. במקרה של תרומה מתמשכת שאינה לתקופה קצובה שבה מחייבת העמותה את חשבונו של התורם בתשלומים לפי הרשאה לחיוב בכרטיסי אשראי, הרי:
  • אם טען התורם כי נגבה ממנו סכום נוסף מעבר לסכום שהעמותה רשאית לגבות, תברר העמותה את טענת התורם תוך 7 ימי עסקים.
  • מצאה העמותה כי גבתה מהתורם סכום ביתר, תשיב אותו לתורם תוך 7 ימי עסקים.
 7. העמותה תנפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.

קניין רוחני

 • 'נצח יהודה" הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת 'נצח יהודה' בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של 'נצח יהודה", אלא אם 'נצח יהודה" התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של 'נצח יהודה'
 • 'נצח יהודה' לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
  • (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין 'נצח יהודה';
  • (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב'נצח יהודה' ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים;
  • (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם 'נצח יהודה' ו/או עם מי מטעמה;
  • (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי 'נצח יהודה' בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.
 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת 'נצח יהודה', יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של 'נצח יהודה' או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  • (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
  • (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות החברה;
  • (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של 'נצח יהודה' והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. 'נצח יהודה' לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • במקרה של הפסקת ההתקשרות עם 'נצח יהודה' מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) 'נצח יהודה' רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.
 • לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של 'נצח יהודה' ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של 'נצח יהודה'

אחריות 

 • 'נצח יהודה' ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
 • 'נצח יהודה' אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
 • 'נצח יהודה' ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא 'נצח יהודה' רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו 'נצח יהודה' ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי 'נצח יהודה' ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. 'נצח יהודה' ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. 'נצח יהודה' ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את 'נצח יהודה' ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד 'נצח יהודה' ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

דרכי התקשרות

 • דרכי ההתקשרות עם 'נצח יהודה' ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי 'נצח יהודה' ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • דרכי ההתקשרות עם 'נצח יהודה' ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של 'נצח יהודה' שאלו הם פרטיו:
  שירות הלקוחות של 'נצח יהודה'
  טלפון: 972-2-651-2987
  פקס: 972-2-651-2587
  כתובת: בצלאל 26, ירושלים
  דואר אלקטרוני: office@netzahyehuda.org

שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)

כללי 

 • 'נצח יהודה" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ב'נצח יהודה' או באתר.
 • 'נצח יהודה" רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כל התנהגות של 'נצח יהודה" ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

הבהרה

לשם שטף הקריאה ומשיקולי נוחות בלבד, התקנון כתוב בלשון זכר. עם זאת, מובהר כי התכנים בספר מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ועל כן יש לקרוא את הכתוב בלשון זכר, גם בלשון נקבה.

שמות מסחריים

חלק משמות המוצרים המוזכרים והמצולמים בספר זה הנם שמות מסחריים (R) (TM) או מוגנים בסימני מסחר אחרים, בארץ ובעולם, של צדדים שלישיים.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה.